دوره و شماره: دوره 27، شماره 37، فروردین 1396، صفحه 1-58 

ترجمه

طراحی خدمات و تجربۀ کاربری

صفحه 42-46

10.30480/dastavard.2017.532

توبی باتُرف؛ زَ ک هایمن؛ ندا امیرعلایی