داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
علیرضا اژدری
مهدی اصل فلاح
سید مرتضی اعتصامی طراحی ایرانی مدیر عامل شرکت نیکو
محمدرحیم اقارب پرست مبلمان گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر
ندا امیرعلایی دبیر ترجمه انگلیسی نشریه دستاورد
راویه امیری
ابراهیم باقری طالقانی تئوری طراحی استادیار، گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان.
مهرداد پور علم دانشگاه هنر
بهاره تیموری طراحی احساسگرا عضو هیات علمی/ گروه طراحی صنعتی دانشگاه سمنان
سید بهشید حسینی هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی- دانشگاه هنر
یاسمن خداداده آموزش طراحی دانشیار پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
مریم خلیلی تئوری طراحی گروه طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
روشنک داوری استادیار گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا. س
محمد رزاقی آموزش طراحی عضو هیأت علمی دانشگاه هنر
بهزاد سلیمانی طراحی احساسگرا عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه الزهرا )س (، دانشگاه هنر، گروه طراحی صنعتی
علیرضا شیخی استادیار دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر تهران. گروه صنایع دستی، دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه هنر تهران.
علیرضا صلاحی مقدم
نوشین ضیاءشهابی تئوری طراحی عضو هیات علمی- دانشگاه هنر- دانشکده معماری و شهرسازی
فریناز فربود عضو هیات علمی رشته طراحی پارچه دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س) استادیار گروه طراحی پارچه و لباس
شهرزاد گیوی آموزش طراحی دانشگاه هنر تهران
آمنه مافی تبار طراحی ایرانی دکترای پژوهش هنر، عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران
سحر محمدی طراحی احساسگرا دانش آموخته طراحی صنعتی
سیدرضا مرتضایی تئوری طراحی عضو هیات علمی، دانشکده ی معماری و شهرسازی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
نسرین مقدم تئوری طراحی گروه طراحی صنعتی - پردیس هنرهای زیبا- دانشگاه تهران - تهران - ایران
سحر مکتبی طراحی پایدار کارشناس ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه تهران کارشناسی طراحی صنعتی از دانشگاه هنر مقام سوم المپیاد طراحی صنعتی سال ۹۱ فعال (محقق و
نسیم نقیب زاده طراحی احساسگرا دانشگاه هنر تهران