داوران

نام داور رشته تخصصی
علیرضا اژدری
مهدی اصل فلاح
سید مرتضی اعتصامی طراحی ایرانی
محمدرحیم اقارب پرست مبلمان
ندا امیرعلایی
راویه امیری
ابراهیم باقری طالقانی تئوری طراحی
مهرداد پور علم
کاوه تبیانی تئوری طراحی
بهاره تیموری طراحی احساسگرا
سید بهشید حسینی
یاسمن خداداده آموزش طراحی
مریم خلیلی تئوری طراحی
روشنک داوری
محمد رزاقی آموزش طراحی
بهزاد سلیمانی طراحی احساسگرا
علیرضا شیخی
علیرضا صلاحی مقدم
نوشین ضیاءشهابی تئوری طراحی
فریناز فربود
شهرزاد گیوی آموزش طراحی
آمنه مافی تبار طراحی ایرانی
سحر محمدی طراحی احساسگرا
سیدرضا مرتضایی تئوری طراحی
بنفشه مقدم آموزش طراحی
نسرین مقدم تئوری طراحی
سحر مکتبی طراحی پایدار
نسیم نقیب زاده طراحی احساسگرا