نشریه علمی تخصصی دستاورد با دسترسی آزاد به مقالات (Open Access)

« نویسندگان گرامی، تاکید می شود که حتما پس از خواندن راهنمای نویسندگان و تکمیل کردن فرمهای مربوط به آن (در انتهای راهنمای نویسندگان)، مقاله خود را در سامانه بارگذاری کنید. در غیر این صورت به مقاله شما ترتیب اثر داده نخواهد شد»

 

شماره جاری: دوره 30، شماره 43، اردیبهشت 1399، صفحه 1-68 

ابر واژگان