روز جهانی طراحی صنعتی

روز جهانی طراحی صنعتی

انجمن جهانی طراحی صنعتی ICSID روز 29 ژوئن (9 تیر) را به عنوان روز جهانی طراحی صنعتی اعلام کرد.

علت انتخاب این روز، پنجاهمین سالگرد تولد انجمن جهانی طراحی صنعتی است.

هدف از انتخاب روز مشخص برای طراحی صنعتی، توجه بیشتر به اهمیت حرفه طراحان در جامعه و توجه بیشتر طراحان به نوآوری و ایده پردازی اعلام شده است.