دوره و شماره: دوره 27، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-72 (پاییز و زمستان 96) 

مروری

4. اُتیسم از منظر تفکر طراحی

صفحه 16-23

ندا رستم پور؛ محمد رزاقی؛ مینا ابومعاش زاده


6. بررسی اهمیت سطوح مختلف طراحی احساس گرا در ایجاد ارتباط موثر با مصرف کننده

صفحه 32-41

مهدیه حاتمی سعیدآبادی؛ یلدا محب شاهدین؛ سعیده محتشم امیری


8. طراحی برای ایران

صفحه 56-63

حمید رضا عمارلو؛ بیژن آریانا