دوره و شماره: دوره 27، شماره 38، دی 1396، صفحه 1-72 (پاییز و زمستان 96) 

مروری

اُتیسم از منظر تفکر طراحی

صفحه 16-23

10.30480/dastavard.2017.560

ندا رستم پور؛ محمد رزاقی؛ مینا ابومعاش زاده


طراحی برای ایران

صفحه 56-63

10.30480/dastavard.2017.567

حمید رضا عمارلو؛ بیژن آریانا