اهداف و چشم انداز

دو فصلنامۀ دستاورد، نخستین نشریۀ تخصصی رشتۀ طراحی صنعتی در ایران است که با هدف ایجاد بستری برای تعامل گرو ه های متنوع دیزاین و خدمات در کشور از جمله فعالان حوزه های آموزش، طراحی، مهندسی، تولید، عرضه و تجارت با محوریت تولید صنعتی و فراگیری خدمات، مطلب منتشر می کند. مقاله های پژوهشی، مروری، ترویجی، جُستار و نقد در حوزۀ دیزاین  از طریق دو داور متخصص و به طور ناشناس Peer-Review & Double Blind مورد داوری قرار می گیرند. دستاورد در تلاش است که علاو ه بر فعالیت داخلی در کشور، خاستگاهی برای تعاملات بین المللی در حوزۀ دیزاین را فراهم آورد.