طراحی ایرانی

نویسنده

چکیده

تمدن‌ها بر پایۀ فرهنگ‌ها استوارند. تاریخ، فرهنگ عامه و اندیشۀ خواص یک جامعه است که فرهنگ آن را شکل می‌دهد. طراحی ایرانی بخشی از فرهنگ ایرانی است. آن را می‌فهمیم، اما قادر به تصویر کردن آن نیستیم و این به‌دلیل گسیختگی فرهنگی است که در این روزگار با آن مواجه هستیم. وقتی تاریخ، فرهنگ عامه و اندیشۀ خواص یک جامعه چنان از هم فاصله می‌گیرند که در یک ظرف قابل جمع شدن نیستند، این گسیختگی آغاز می‌شود. مردمی که دیگر ارتباط ساختاری با تاریخشان ندارند و خواصی که مقتضیات روز جامعۀ پیرامون را نه درک می‌کنند و نه در برابر آن پیشنهاد پسندیده‌ای برای جامعه دارند، وحدت فرهنگی را زیر سؤال می‌برند.
این مقاله تلاشی است برای جمع کردن این عناصر متباین دریک ظرف. آیا می‌توانیم همۀ عناصر ناهمگونی را که امروز، فرهنگ ایرانی نام گرفته‌اند، به‌منظور ایجاد مفهوم مشخصی به نام طراحی ایرانی در کنار هم جمع کنیم؟ یافتن و در یک ظرف ریختن همۀ شباهت‌هایی که ایرانیان با یکدیگر دارند که وجه تمایز آن‌ها با همۀ تمدن‌های دیگر است، کار دشواری است که باید از جایی آغاز شود. ویژگی‌های هیچ فرهنگی، خوب یا بد و درست یا غلط نیستند. آن‌ها تنها ویژگی‌های فرهنگی گروهی از مردم به‌شمار می‌روند. احترام به این ویژگی‌ها بخشی از تلاشی است که برای تدوین این چهارچوب انجام می‌پذیرد.
اگر بخش اندیشمند جامعۀ ایرانی بتواند ویژگی‌های طراحی ایرانی را به‌روشنی تدوین کند و آن را به شکل قابل‌پذیرش و اجرایی در اختیار جامعۀ طراحان ایرانی قرار دهد، اتفاقات بزرگی در راه خواهند بود. نخست اینکه این شخصیت واحد به ایجاد جامعه‌ای واحد از طراحانی با ادراک مشترک منجر می‌شود که هم‌افزایی این نیروها اینرسی زیادی برای رشد این جامعه پدید می‌آورد. دوم اینکه جامعه‌ای از طراحان با هویت و شخصیت فرهنگی مشترک به‌خودی‌خود یک زبان قدرتمند است برای گفت‌وگوی مؤثر با جامعۀ جهانی. و در انتها، این زبان قدرتمند یک ابزار فروش بی‌همتاست برای ایجاد توأمان گردش اقتصادی و فرهنگی. مردم در همۀ جهان، اندیشۀ قدرتمند را می‌خرند و این فرصتی است که فراروی ماست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Design

نویسنده [English]

  • Mehran Hashemi
چکیده [English]

Civilizations rely on cultures. History, folklore, and the elite thoughts shape the culture. Iranian design is a part of Iranian culture. We understand it but we are not able to define it, and this is because of the cultural rupture which we confront nowadays. When history, folklore, and the elite thoughts take some distance in a way they can not come together under a roof, the rupture starts. The people who lose their structural relationship with their history and the elite who don't understand the requirements of the community today, they distort the cohesion and unity of the society. This article is an attempt to collect all these different elements under the same tag. Is it possible to put together all these heterogeneous issues which we call it Iranian culture today, to constitute the concept of Iranian design? Finding out the similarities of all Iranians, which distinct them from other peoples and civilizations, is difficult and should be started somewhere. There is no good or bad, right or wrong cultural feature. These are just the cultural features of some people. In explaining cultural aspects, these features should be respected. The thinkers of Iranian society should specify the Iranian design features clearly, and present it in an acceptable and effective manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Design
  • Iranian Production
  • Culture
  • Identity