درباره نشریه

دو فــصلنامۀ دســتاورد، نخستین نشریۀ تخصصی رشتۀ طراحی‌صنعتی در ایران است که با هدف ایجاد بستری برای تعامل گروه‌های متنوع دیزاین و خدمات در کشور از جمله فعالان حوزه‌های آموزش، طراحی، مهندسی، تولید، عرضه و تجارت با محوریت تولید صنعتی و فراگیری خدمات، مطلب منتشر می‌کند. مقاله‌های پژوهشی، مروری، ترویجی، جُستار و نقد در حوزۀ دیزاین از طریق دو داور متخصص و به‌طور ناشناس Peer-Review & Double Blind  مورد داوری قرار می‌گیرند. دستاورد در تلاش است که علاوه‌بر فعالیت داخلی در کشور، خاستگاهی برای تعاملات بین‌المللی در حوزۀ دیزاین را فراهم آورد.