دوره و شماره: دوره 24، شماره 33، شهریور 1393، صفحه 1-68