طراحی ساعت رومیزی با رویکرد طراحی کاربر محور

نویسنده

چکیده

کسب حداکثر موفقیت محصولات جدید در بازار امروز، باعث آن شده تا توجه به کاربر و تجربیاتش در مرکز توجه قرار گیرد. این امر طراحان را بر آن داشته تا با بهره گیری از رویکردهای جدیدی مرکز توجه را بر کاربر قرار داده و نیازهای او را به درستی UCD همچون طراحی کاربرمحور در پروژه ای ،UCD درک و درصدد رفع آن برآیند. این مقاله گزارشی است از به کارگیری فرایند آکادمیک که به باز طراحی ساعت رومیزی می پردازد. در این مسیر که 64 مرد و زن 16 الی 70 ساله مشارکت داشتند سعی شد تا با بهره گیری از چندین روش از جمله طرح پرسشنامه، مصاحبه، مقیاس افتراق معنایی، جلسات توفان فکری و طرح آزمایش های خاص خود این پروژه، حداکثر اطلاعات مورد نیاز در راستای رمزگشایی سلیقه و ادراک کاربران از ساعت و پروسه ساعت خوانی کسب شود تا طرحی کاملاً همسو با کاربران و نیازهایشان به دست آید. در انتها نیز طرح مذکور مورد ارزیابی از جانب خود کاربران واقع شد تا طرحی حاصل آید که در صورت ارائه به بازار، موفقیت خود را از پیش تضمین شده یابد.

کلیدواژه‌ها