زنده نمایی در طراحی محصولات و تاثیرات آن در انتخاب و تجربه استفاده (‌با تأکید بر لوازم خانگی)

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر سعی در بررسی چگونگی تأثیر زنده‌نمایی و شخصیت سازی در طراحی محصولات به ویژه لوازم خانگی را دارد. از آنجا که زندگی معاصر با روند سریع تغییرات اجتماعی و فناورانه همراه است، طراحی محصولات نیز باید به شیوه‌ای متفاوت از قبل جهت پاسخ گویی به نیازهای مشتریان صورت گیرد. امروزه افراد با بازارهایی مملو از محصولات و خدمات گوناگون روبه رو هستند که به لحاظ عملکردی و زیبایی شناختی از تنوع زیادی برخوردارند. این مسئله سبب پررنگ تر شدن جنبۀ طراحی احساسی در روند تولید محصول شده است؛ به طوری که کاربران، دیگر محصولات را تنها به دلیل مشخصه های کارکردی انتخاب نمی کنند، بلکه بیشتر به نحوی در خصوص محصولات فکر و صحبت می کنند که گویی یک شخصیت و موجود زنده را در نظر دارند؛ محصولی که قادر است مانند انسان قدرتمند، خشن و یا مهربان باشد. به این ترتیب طراحی محصول با توجه به رویکردهای احساسی سبب برقراری ارتباط بهتر با مخاطب و انتقال احساساتی نظیر لذت و شادی می‌شود. زنده‌نمایی محصول از راه‌های تضمین شدۀ پاسخ گویی به نیاز احساسی کاربر است که در زمینه های زیادی از تولیدات کاربرد داشته و این مقاله به کاربرد زنده‌نمایی در طراحی و نتایج روان شناسانۀ آن در جلب نظر مشتری در انتخاب و همچنین شادی به هنگام استفاده از محصول می پردازد

کلیدواژه‌ها