بررسی تأثیر شناختی رنگ بر ساده سازی تعامل کاربران مسن با کنترل های وسایل الکتریکی

چکیده

انسان ها در سنین متفاوت دارای نیازهای متفاوتی هستند. درک این نیازها عامل مهمی در ساده سازی تعامل کاربران با محصولات و حتی قابل استفاده کردن محصول برای کاربران دارد. از آنجایی که رنگ، اولین فاکتوری است که توسط چشم انسان درک می شود، شناخت تأثیرات و معانی آن برای کاربر، شاخصی مهم در هر طرحی به حساب می آید. در تحقیق پیش رو رابطۀ بین رنگ و فرمان های تعبیه شده بر روی کنترل های لوازم الکتریکی از دیدگاه کاربران مسن مورد بررسی قرار گرفته است تا شاید بتوان با کمک رنگ و بدون استفاده از المان های دیگر، مفهوم هر کلید را به کاربر نشان داد. نتایج مشخص کنندۀ رنگ هایی است که بیشترین ارتباط و همچنین کمترین ارتباط را از دیدگاه کاربر با هر یک از این فرمان ها دارند.

کلیدواژه‌ها