طراحی ظرف غذا برای کودکان مبتلا به سرطان (‌بستری در بیمارستان محک)

نویسندگان

عضو هیئ ت علمی گروه طراح یصنعتی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر

چکیده

اگر چه در سال های اخیر شمار کودکان مبتلا به سرطان در کشور رو به افزایش بوده است، اما درصد بالایی از آن ها به مدد پیشرفت علم پزشکی معالجه می شوند و همین امر باعث شده است که توجه به عوارض جانبی درمان بسیار اهمیت پیدا کند. یکی از عوارض شایع در درمان سرطان، بی اشتهایی است که افسردگی افراد بیمار آن را تشدید می کند. بی اشتهایی در کودکان مبتلا به سرطان از اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که از یک طرف تغذیۀ خوب در بهبودی و روند درمان آن ها نقش مؤثر دارد و از طرف دیگر برای رشد کودک ضروری بوده و سلامت آینده او را تضمین می کند. ازاین رو در این پروژه، هدف، کاهش بی اشتهایی در کودکان مبتلا به سرطان بوده و بدین منظور ظرف غذایی برای استفادۀ کودکان بستری در بیمارستان محک طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها