لزوم وجود دروس فنی در رشتۀ طراحی صنعتی

نویسندگان

چکیده

به صورت کلی در بررسی سرفصل دروس طراحی صنعتی مشاهده می شود که این طراحی صنعتی یک رشتۀ بین رشته ای است و به نحوی با مسائل مختلف اعم هنر، نقاشی، زیبایی شناسی، روانشناسی، مدیریت، جامعه شناسی و مهندسی ارتباط دارد. در این مقاله تلاش شده تا لزوم مسائل مربوط به حوزۀ دروس فنی مورد توجه قرار گیرد و جایگاه و اهمیت این مباحث مشخص شود. همچنین دانشی که در این دروس توسط دانشجویان این رشته کسب می شود، چه نقشی می تواند در آینده و برای آن ها و جامعه داشته باشد و در پایان نیز در نتیجه گیری پس از مشخص شدن لزوم وجود این مباحث، برخی پیشنهادها در زمینۀ بهتر شدن آموزش دروس فنی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها