کودکان بیمار؛ کاربران فراموش شدۀ محصولات طراحی نشده

نویسنده

چکیده

کودکانی که به بیماری حاد قلبی دچار می شوند و استراحت کامل در تخت بیمارستان برای آن هات جویز می شود، علاوه بر تحمل رنج های ناشی از بیماری و فرایندهای درمان، به علت دوری ازخانه و محدودیت جسمانی، عصبی، بی قرار و بی حوصله می شوند. سرگرمی، به-عنوان عاملی که می تواند در شرایط بیماری، باعث شادابی روحی کودک و بهبود بیماری آن ها شود، راه حلی مناسب برای این کاربران است. در این پژوهش کودکان بیمار بخش مراقبت های ویژۀ سه بیمارستان تهران مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجۀ این پژوهش بیانگر این واقعیت بود که کودک در شرایط سخت بیماری به گونه ای از سرگرمی نیاز دارد که مطابق با شرایط و خواسته های او باشد. به طورکلی،حضور در خانه، بازی کردن و هم صحبتی با هم سالان، از این گروه از کاربران خردسال گرفته شده است. کودکان بیش از هر چیز نیازمند این هستند که این عوامل، در این محیط به او باز گردانده شود، آن ها خواهان سرگرمی ای هستند که بتواند این سه عامل را در کنار هم به کودکان ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها