هرمنوتیک و طراحی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه طراحی صنعتی، دانشکدۀ هنر، دانشگاه سمنان

چکیده

این مقاله تحلیلی است بر مفاهیم هرمنوتیک و کاربرد آن در طراحی که به روش کتابخانه ای و تحقیق کاربردی صورت پذیرفته است. هرمنوتیک در معنای صریح خود به معنای هنر تفسیر، بیان و ترجمۀ متون نوشتاری است. تفسیر در حقیقت کلید فهم است. این کلید تقریباً در تمامی جوانب زندگی اعم از حرکات، اشارات، فعالیت‌های علمی، هنر و ادبیات و وقایع تاریخی می‌تواند به کار گرفته شود. نظریۀ هرمنوتیک بیان کنندۀ بازتابی از حالات و هنجارهای ادراکات است که توسط زبان شرح داده می شود. در این نوشتار ابتدا به نظریات و تفکرات فیلسوفان برجسته در زمینۀ علم هرمنوتیک پرداخته می‌شود. سپس به مفاهیم اولیه در باب هرمنوتیک اشاره شده و مفهوم تعبیر و تفسیر یک اثر مورد مطالعه قرار می گیرد. پس از آن تمایز میان مأخذ و دریافت حسی مشخص شده و در پایان به نقش کاربرد و تجربه در علم هرمنوتیک اشاره می‌شود که بیانگر این خواهد بود که چگونه یک اثر هنری پس از ادراکات حسی و نمایش جهت تفسیر توسط مخاطب با در نظر داشتن کاربرد اثر و شرایط فرهنگی- اجتماعی قابل تفسیر به دور از حدس و گمان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها