بررسی انگیزۀ دانشجویان طراحی صنعتی در خرید پایان‌نامه

نویسنده

چکیده

هدف این گزارش بررسی موضوع خرید و فروش پایان نامه در طراحی صنعتی است. اگرچه این عمل از مصادیق انتحال یا سرقت ادبی و مستوجب جرایم سنگین دانشگاهی است، اما اخیراً و به دلیل منافع سهل الوصولی که دارد، شایع شده است. با در نظر گرفتن اینکه واحد پایان نامه به تنهایی چهاردرصد از مجموع کل واحدهای لازم برای فارغ التحصیل شدن از رشتۀ طراحی صنعتی را شامل می شود، انگیزۀ لازم برای فرار از مسئولیت انجام یک پایان نامه را به دانشجو می دهد و آنان دانسته یا ندانسته تن به این سرقت ادبی می دهند. برای آسیب شناسی این معضل لازم است جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. در این تحقیق » استاد راهنما « و » دانشجو « ،» سیستم آموزشی « با انتخاب یک ورودی از دانشجویان دانشگاه هنر به عنوان جامعۀ آماری، سیستم و دانشجو در شرایط یکسان قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبۀ باز استفاده شد تا اعتماد دانشجویان جلب شده و با صداقت کامل به پرسش‌ها پاسخ دهند. نتایج این نظر سنجی نشان داد که دانشجویان اطلاعی از جرم بودن این پدیده ندارند و هر کدام بنا به دلیل خاص خود پروژۀ نهایی را شخصاً انجام داده اند و از این اتفاق راضی اند.

کلیدواژه‌ها