دوره و شماره: دوره 29، شماره 42، آبان 1398، صفحه 1-68 

ترویجی

افردنس و کور رنگی

صفحه 28-35

10.30480/dastavard.2019.1088

محمد رزاقی؛ ابوالفضل آریان فر