طراحــی وســیلۀ بــازی بــرای کودکان به منظور بهبود ارتباط و مهارت هــای اجتماعــی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، طراحی صنعتی،دانشگاه هنر و معماری پارس،تهران،ایران

2 گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ارتباط و تعاملات اجتماعی یکی از موضوعات اساسی در جوامع امروز هستند. تحقیقات اخیر در حوز ه های مختلف حاکی از انزوای بیش از پیش افراد و درگیری با بیمار یها و ناهنجار یهایی چون افسردگی میباشد. از این رو رشد مهارتهای لازم برای تعاملات اجتماعی امری مهم و ضروری برای جوامع انسانی ست. بدیهی است که رشد این مهارتها به ویژه از دوران کودکی به افزایش کیفیت ارتباطات انسانی می انجامد. بازی فعالیتی است که در طی آن کودکان توانایی ها و ظرفیت های خود را شناسایی می کنند، افکار و اعمال خود را آشکار می سازند و ظرفیت های جسمی و ذهنی خود برای کاوش محیط و تعامل با آن استفاده می کنند. از این رو حوزۀ بازی، زمینۀ مناسبی برای یادگیری مهارت های اجتماعی و رشد توانایی های ارتباطی کودکان است. لذا هدف پژوهش حاضر طراحی وسیلۀ بازی برای بهبود تعاملات اجتماعی از قبیل تقسیم کردن، کمک کردن و همکاری می باشد. این پژوهش کاربردی به لحاظ ماهیت یک مطالعه کیفی-توصیفی است که در آن اطلاعات از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده و پس از تجزیه و تحلیل برای طراحی یک وسیلۀ بازی مورد استفاده قرار گرفت. ارزیابی وسیله بازی با استفاده از آزمون فرضیه توسط 15 کودک 3 تا 6 ساله از دو مهدکودک از سطح شهر تهران انجام شد. نمونه گیری از نوع تصادفی و به شیوه نمونه گیری خوش های انجام گردید. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت وسیله بازی بر سه مؤلفۀ تقسیم کردن، کمک کردن و همکاری در تعاملات جمعی کودکان دارد. از این وسیلۀ بازی می توان در منازل و محیط های آموزشی و کلیۀ فضاهای داخلی و خارجی استفاده نمود، و استفادۀ آن به صورت مشترک بین کودکان و بزرگسالان می تواند موجب تعامل هرچه بیشتر والدین و فرزندان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design Game Set For Children To Improve Communication And Social Skills

نویسندگان [English]

  • Ghazale Arab 1
  • Kaveh Tebyani 2
1 Pars Higher Education Institute of Art and Architecture
2 industrial Design group-faculty of fine arts - university of Tehran-Tehran-Iran
چکیده [English]

Communication and social interactions are fundamental issues in societies. Recent research in various fields has shown that people are increasingly isolated and struggle with diseases and disorders such as depression. Therefore, the development of necessary skills for social interaction is both important and essential for human societies. It is obvious that the development of these skills, especially from childhood, leads to an increase in the quality of social communications. Playing is an activity during which children identify their abilities and capacities, reveal their thoughts and actions, and use their physical and mental capacities to explore and interact with the environment. Hence, the domain of play is a good context for learning social skills and developing children's communication skills. Therefore, the aim of this study is to design a game device to improve social interactions such as sharing, helping and cooperation. This applied research is a qualitative-descriptive study in which information was collected through library and field methods. The information has been used to design a game after analysis. The evaluation of the game was performed using a hypothesis test by 15 children aged 3 to 6 years old from two kindergartens in Tehran. Random sampling was performed through cluster sampling method.
The results of the study confirmed the positive effect of the game on the three components of sharing, helping and cooperating in children's social interactions. This game can be used in homes and educational environments and all indoor and outdoor spaces, and its shared use between children and adults can cause more interaction between parents and children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Play
  • Interaction
  • Product Design
  • Social Skills