دوره و شماره: دوره 29، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 88-1