دوره و شماره: دوره 29، شماره 41، تیر 1398، صفحه 88-1