طراحی مواد محور (ام.دی.دی) : روشی برای طراحی تجربیات مواد

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه هنر

چکیده

بررسی در زمینه‌ی مواد به طور دائم این امر را طرح می کند که مواد جدید جایگزین بهتری برای مواد معمولی‌اند. در تبلیغات تجاری اولیه عملکرد مناسب مواد جدید، بدیهی تلقی می‌شود. با این وجود، ممکن است این امر به تنهایی برای موفقیت تجاری و استفاده گسترده از مواد کافی نباشد. «مواد» هم‌چنین باید بتواند تجربیات معناداری را در زمینه‌ی ارزیابی سودمندانه و فراتر از آن برای کاربر خلق کند . این امر، نیازمند بررسی مواد نه تنها از نظر ماهیت آن، بلکه هم‌چنین برای کارکردش، چیزی که برای طراح بیان می‌کند، چیزی که در طراح برمی‌انگیزد و آنچه طراح را به انجامش وامی‌دارد است. در جستجوی کاربردی مناسب برای چنین درکی، دانشمندان مواد و صنایع وابسته به آن برای هدایت توسعه مواد بر اساس اهداف تجربی از طراحان کمک گرفته‌اند. پس از توصیف مبانی نظری روش MDD، موردی ارائه شده است که «پسماند قهوه» دستمایه طراحی برای ایجاد کانسپت محصولی جدید است. در آخر نیز، پزوهش های پیش رو برای به دست آوردن بینش جدید در کاربرد موثر روش ام.دی.دی برای پروژه‌های متنوع پیشنهاد شده است.
ارتباط با تجربه طراحی – برای دهه ها، «مواد» کانون پزوهش ها و موضوع عملی طراحی بوده است. لیکن، گزارش هایی از این دست کمتر مورد توجه قرار گرفته است. روش ام.دی.دی در مقاله حاضر با هدف تامین اطلاعات لازم برای طراحان در نظم دهی، تعامل و بازتاب تجربیات ایشان در رابطه با مواد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Materail Driven Design(MDD): A Method to design for Material Experiences

چکیده [English]

Materials research constantly offers novel materials as better alternatives to convention. Functional aptness is taken for granted at the first commercial launch of a new material. Nevertheless, this alone may not be enough for its commercial success and widespread use. The ‘material’ should also elicit meaningful user experiences in and beyond its utilitarian assessment. This requires qualifying the material not only for what it is, but also for what it does, what it expresses to us, what it elicits from us, and what it makes us do. In search of a proper application through such an understanding, material scientists and industries have reached out to designers to guide the development of materials by experiential goals. However, how to design for experiences with and for a material at hand has been poorly addressed to date. In this article, we propose a method, Material Driven Design (MDD), to facilitate designing for material experiences. After explaining the theoretical foundation of the method, an illustrative case is presented—where ‘coffee waste’ is the subject of a design effort to conceive a new product concept. Finally, possible research directions are addressed to bring new insights to the effective application of the MDD method to diverse projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Materials Experience
  • Experience Design
  • Materials
  • Material Driven Design
  • Designing with Waste