نویسنده = محمد رزاقی
افردنس و کور رنگی

دوره 29، شماره 42، آبان 1398، صفحه 28-35

10.30480/dastavard.2019.1088

محمد رزاقی؛ ابوالفضل آریان فر


معلم دیزاین؛ اخگری که باید باشد

دوره 28، شماره 39، خرداد 1397، صفحه 4-5

محمد رزاقی


آموزش دیزاین؛ آمیبی که نبوده است

دوره 27، شماره 38، دی 1396، صفحه 4-5

محمد رزاقی


اُتیسم از منظر تفکر طراحی

دوره 27، شماره 38، دی 1396، صفحه 16-23

10.30480/dastavard.2017.560

ندا رستم پور؛ محمد رزاقی؛ مینا ابومعاش زاده


دیزاین یقه ندارد!

دوره 26، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 4-5

محمد رزاقی


مروری بر طراحی میز و صندلی دانش آموزی

دوره 26، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 14-23

10.30480/dastavard.2017.340

محمد رحیم اقارب پرست؛ محمد رزاقی


مسکات و برندینگ آنتروپومورفیسم

دوره 26، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 32-39

10.30480/dastavard.2017.342

محبوبه مزارعی؛ محمد رزاقی


مبلمان هتل؛ مترجمان خاموش هویت فرهنگی کشور

دوره 26، شماره 35، آذر 1395، صفحه 6-13

10.30480/dastavard.2016.350

لیلا انسانیت؛ محمد رزاقی


تــأثیر ســینمای عــلمی‌تــخیلی بر طــراحی

دوره 26، شماره 35، آذر 1395، صفحه 24-31

10.30480/dastavard.2016.352

الهه شمس؛ تهمینه گدازگر؛ محمد رزاقی


تجربۀ دیروز، مسیر آینده

دوره 26، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 4-5

محمد رزاقی


Iran’s contemporary industrial design education & practice

دوره 26، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 62-67

محمد رزاقی


BODW هفته حرفه طراحی

دوره 19، شماره 28، آذر 1388، صفحه 92-97

محمد رزاقی


پروژۀ ایران و کارگاه پینیک طراحی

دوره 19، شماره 28، آذر 1388، صفحه 108-117

محمد رزاقی؛ نصیبه سلطانی


فرازی بر طراحی کاربرد محور

دوره 19، شماره 26، تیر 1387، صفحه 66-71

محمد رزاقی