طراحی وسیلۀ بازی به منظور بهبود آموزش و یادگیری مهار ت های حرکتی درشت کودکان 3 تا 6 سال

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان.

چکیده

یکی از موضوعات مهم در رشد کودکان، رشد مهارت ­های حرکتیِ درشت و ظریف است. تحقیقات اخیر انجام ­شده در ایران حاکی از آن است که درصد قابل توجهی از کودکان در محدودۀ سنیِ 3 تا 6 سال در مهارت­ های حرکتیِ درشتْ دچار ضعف و تأخیر هستند؛ لذا هدف این پژوهش طراحی وسیله­ ای برای بهبود یادگیری مهارت­ های حرکتی درشتْ در بازۀ سنیِ مذکور تعیین گردید. پژوهش حاضر به­ لحاظ هدفْ کاربردی و مبتنی بر فرایند پنج مرحله ­ایِ اقدامْ­ پژوهی است. اطلاعات مورد نیاز به­ شیوۀ کتابخانه ­ای و میدانی، از طریق مشاهده، پرسشنامه و کاربرد آزمون دِنوِرII  جمع­ آوری شده و داده ­های آماری به شیوۀ توصیفی مورد تجزیه­ و­ تحلیل قرار گرفته است. ابتدا نمونۀ تحقیق با کمک آزمون دِنوِرII در انجام مهارت­ های حرکتی درشت مورد بررسی قرار گرفت که یافته ­ها نشان از ضعفِ تعداد قابل ­توجهی از کودکانِ این گروه سنی در انجام مهارت­ ها داشت. پس از نیازسنجی و ایده­ پردازی، محصول مورد­نظر طراحی و نمونه ­سازی شد و در اختیار 36 نفر از کودکان تأخیر حرکتی قرار گرفت تا تأثیر آن بر بهبود مهارت­  های حرکتی درشتْ مورد­ بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی مجدد، نشان داد که محصولِ طراحی­ شده نقش مؤثری در بهبود توانمندی ­های حرکتی درشت کودکان سه تا شش سال دارد. این وسیلۀ بازی می­ تواند در منازل، مراکز توانبخشی، مهدکودک­ ها، مراکز آموزشی و کلیۀ فضاهای داخلی و خارجی توسط کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a toy to improve teaching and learning of gross motor skills in children of 3 to 6 years

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Bagheri Taleghani
  • Esmaeil Ghadrdani
Assistant Professor, Department of Industrial Design, Art Faculty, Semnan University,
چکیده [English]

One of the most important issues in the development of children is the development
of gross and fine motor skills. Given that recent researches in Iran indicate that a
significant percentage of children aged 3 to 6 years have impaired and delayed gross
motor skills, finding ways to help these children seems to be essential. Therefore, the
aim of this study is to design a toy to improve the teaching and learning of gross
motor skills in children with developmental delay age 3 to 6 years. This study by purpose
is practical and is based on a five-step process of action research. The required
information was collected in a library and field study manner through observation,
questionnaire and Denver II test application and statistical data were analyzed in a
descriptive manner. At first, the research sample was evaluated for performing gross
motor skills and the data of Denver II test were collected and recorded. The findings
showed that a significant number of children of this age group, were not capable
of performing the intended skills. After need assessment and idea development, the
product was designed and prototyped and provided to 36 children with developmental
delay to evaluate its effect on improving motor skills. The final results showed
that the designed product plays an effective role in improving the gross motor skills
of 3 to 6 years old children. This multi-functional toy can be used by children in
homes, rehabilitation centers, kindergartens, educational centers and all indoor and
outdoor spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gross motor skills
  • Developmental delay children
  • Product design
  • Denver II test
برک، ال. (1383). روان­شناسی رشد، ترجمه : یحیی سید محمدی، تهران : انتشارات ارسباران.
پسند، ف.؛ خلجی، ح.؛ کاظم ­نژاد، ا.؛ عرب عامری، ا. (1387). اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی حرکات درشت و ظریف آزمون دنور  IIدر کودکان 3 تا 6 سالۀ شهرستان شیراز،  نشریه علمی پژوهشی حرکت، 38، 27-47.
جهادیان سروستانی، ه.؛ شفیع­ نیا، پ. (1390). اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی حرکات درشت و ظریف آزمون دنور II در کودکان 3 تا 6 سالۀ شهرستان اهواز، مجله رفتار حرکتی و روا­ن­شناسی ورزشی، 9، 83-96.
حسن ­زاده، ر. (1382). روش ­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات ساوالان.
داوری، ف.؛ خلجی، ح.؛ بهرام، ع.؛ کاظم ­نژاد، ا. (1389). تعیین روایی و پایایی و هنجاریابی حیطه­های حرکتی درشت و ظریف آزمون غربالگری رشدی دنور IIدر کودکان 3 تا 6 سال شهر اصفهان، نشریه علوم حرکتی و ورزش، (8) 15، 125-139.
زارع ­زاده، م.؛ فرخی، ا.؛ کاظم­ نژاد، ا. (1389). تعیین پایایی و روایی آزمون رشد حرکتی درشت در کودکان 3 تا 11 سالۀ شهر تهران، مجله علمی- پژوهشی المپیک، 52، 85-98.
کردی، ح. (1393). ارزیابی مهارت ­های حرکتی ظریف و درشت و ارتباط آن با برخی شاخص­های پیکر­سنجی و عوامل محیطی در کودکان 3 تا 6 سال شمال شهر تهران، نشریه توانبخشی، (15) 4، 53-61.
گالاهو، دی. ال.؛ آزمون، جی. سی. (1390). درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی، ترجمه: رسول حمایت­ طلب، جواد فولادیان، علیرضا ­فارسی و احمدرضا موحدی، تهران: انتشارات علم وحرکت.
گریگوری پاین. وی.؛ ایساکس، ال­. دی. (1388). رشد حرکتی انسان: رویکردی در طول عمر، ترجمه: حسن خلجی و داریوش خواجوی، اراک: انتشارات دانشگاه اراک.
مک­نیف، جی.؛ لومکس، پی.؛ وایتهد، جی. (1397). اقدام­پژوهی (طراحی، اجرا، ارزشیابی)، ترجمه محمدرضا آهنچیان، تهران: انتشارات رشد.
 
Case-Smith, J.; Kuhaneck, H . M. (2008).Play preferences of typically developing children and children with developmental delays between ages 3 and 7 years ,OTJR: Occupation, Participation and Health, 28 )1(, 19-29.
Ivan Z.; Holowinsky, E. D. (1983) .Research on developmentally delayed children in the soviet union , Rutgers University , 17 )3(, 365-369.
Noritz, G. H.; Murphy, N. A. (2013). Motor delays: early identification and evaluation, the American Academy of Pediatrics , 131 (6 (,e2016-27.
Shahshahani, S.; Vameghi, R.; Azari, N.; Sajadi, F.; Kazemnejad. A. (2010). Validity and Relibity determination of denver development screening test – II in 0-6 year olds in Tehran. Iran j pediater; sep2010, (3) 20, 313-322.
Tilley, A.R.; Henry Dreyfuss Associates (1993). The measure of man and women, New York, John Wiley & sons.