اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد رزاقی

طراحی صنعتی دانشیار دانشگاه هنر

faculty.art.ac.ir/razzaghi/fa
id.uoa.mrgmail.com
0000-0002-7687-632X

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناصر کلینی ممقانی

طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/10071/
koleiniiust.ac.ir
0000-0002-9678-9565

h-index: Google Scholar:6  

دکتر یاسمن خداداده

دانشیار گروه طراحی صنعتی پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران

khodadadehut.ac.ir

دکتر سیدرضا مرتضایی

طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران

www.rezamortezaei.com
sedrezgmail.com

h-index: N/A  

دکتر بیژن آریانا

طراحی صنعتی دانشگاه صنعتی چالمرز

www.chalmers.se/en/staff/Pages/Bijan- Aryana.aspx
bijan.aryanagmail.com
0000-0003-0457-6827

h-index: 4  

دکتر علیرضا اژدری

طراحی صنعتی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/alireza.ajdari
alireza.ajdariut.ac.ir

دکتر مریم خلیلی

هنر گرایش دیزاین عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/fa/~maryamkhalili/publications
maryamkhaliliut.ac.ir
0000-0003-2031-4886

دکتر خشایار حجتی امامی

مهندسی مکانیک با گرایش قابلیت اطمینان انسانی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

farabiinternationalcampus.art.ac.ir/Files/1/Content/hojatiemami_rezu_fasi.pdf
khashayar.emamigmail.com

دکتر بهزاد سلیمانی

مطالعات عالی هنر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/soleimani
behzad_soleimaniyahoo.com

h-index: 11  

دکتر محمد رزاقی

دانشیار طراحی صنعتی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

faculty.art.ac.ir/razzaghi/fa
m.razzaghiart.ac.ir
0000-0002-7687-632X

h-index: 2  

دکتر ابراهیم باقری طالقانی

طراحی صنعتی استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان، دانشکده هنر

ebagheri.profile.semnan.ac.ir
e.bagherisemnan.ac.ir
0000-0002-9047-3017

مدیر مسئول

دکتر محمد رزاقی

دانشیار طراحی صنعتی هیات علمی دانشگاه هنر

faculty.art.ac.ir/razzaghi/fa
id.uoa.mrgmail.com
0000-0002-7687-632X

h-index: 2  

مدیر داخلی

سعیده غلامی هوجقان

دانشجوی مقطع دکترای مطالعات تئاتر دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، گروه تئاتر

sgholamihojeghangmail.com
0000-0003-1661-0287

ویراستار انگلیسی

دکتر ندا امیرعلایی

عضو هیات علمی گروه دروس عمومی دانشگاه هنر

faculty.art.ac.ir/amiralaei/fa
amiralaeiart.ac.ir