دوره و شماره: دوره 26، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 1-60 
در بـاب سرقت علمی

صفحه 50-51

محبوبه مزارعی؛ صادق کرایی