دوره و شماره: دوره 26، شماره 36، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-60 

سرمقاله

2. دیزاین یقه ندارد!

صفحه 4-5

محمد رزاقی


مروری

4. مروری بر طراحی میز و صندلی دانش آموزی

صفحه 14-23

محمد رحیم اقارب پرست؛ محمد رزاقی


ترجمه

7. فرهنگ طراحی و طـراحی گــفتمانی

صفحه 40-45

اِتزیو مانزینی؛ ندا امیراعلایی


9. در بـاب سرقت علمی

صفحه 50-51

محبوبه مزارعی؛ صادق کرایی