بررسی تحلیلی مقاله های نشریۀ دستاورد از آغاز تا کنون ۱۳۹۵-۱۳۷۳

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

معاون سردبیر

چکیده

این مقاله می کوشد تا به بررسی آثار چاپ شده در 35 شمارۀ نشریۀ دستاورد، از سال 1373 تاکنون بپردازد. روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی و جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ مقاله های نشریۀ دستاورد طی 22 سال انتشار آن بوده است. درمجموع، 384 عنوان مقاله بررسی و اطلاعات مستخرج از آن، براساس سه مقولۀ کلی «نویسندگان ،» «محتوای مقاله ها » و «سیر تحول مقاله ها در گذر زمان » دسته بندی شده است.«نویسندگان »، به تفکیکِ جنسیت، رتبۀ علمی، رشتۀ تحصیلی، وابستگیدانشگاهی و بسامد آثار، موردمطالعه قرار گرفته اند و نتایج نشان    می دهد بیشترین سهم مشارکت به مردان، دانشجویان، رشتۀ طراحی صنعتی، و دانشگاه هنر اختصاص داشته است. مقولۀ «محتوای مقاله ها » به تفکیکِ نوعِ مقاله؛ شامل یازده دستۀ مقاله های پژوهشی، ترویجی، مروری، گردآوری، معرفی، گزارش، مصاحبه، جُستار، نقد، تالار خط و ترجمه و به تفکیکِ موضوعِ مقاله؛ شامل 24 دستۀ مباحث آموزشی، اسباب بازی، ارگونومی، مواد و رو شهای ساخت، هویت، آموزش در طراحی صنعتی، فناوری، پژوهش، خلاقیت، نشان هشناسی، طراحان صنعتی دنیا و ایران، طراحی خودرو، فرایند طراحی، طراحی صنعتی در دنیا، تالار خط، چالشخونه، تئوری طراحی، سبک ها، طراحی پایدار، مبانی، مبلمان شهری، محصول، مصاحبه و گزارش بوده است. براساس نتایج، در بخش نخست بیشترین سهم به مقاله های ترویجی، گزارش، معرفی و ترجمه، و در بخش دوم به گزارش و تئوری طراحی اختصاص داشته است. در انتها سیر تحول برخی از مقاله ها در طول 35 شماره بررسی شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Survey on Two Decades of Dastavard Articles (1370-1390)

نویسنده [English]

  • Sahar Mohammadi
Master of industrial design,Alzahra University
چکیده [English]

This paper tries to survey the articles published in Dastavard from 1373 up to now. The research method is analytical-descriptive and the statistical population is the articles published in Dastavard during 22 years of publication. A total of 384 titles have been studied. The derived information has been categorized based on three general categories: "authors", "contents", and "executive managers". The "authors" have been studied according to "gender", "scientific status", "discipline", "university relation", and their "paper frequency". The results show that male, students, industrial rdesign, and University of Art, has the most contribution. The "contents" have been divided into 10, according to their types: research, extensive, reading, collecting, introduction, report, interview, query, discussion and translation; and to 24 based on their subjects: educative, toys, ergonomics, material and production methods, identity, education in industrial design, technology, research, creativity, semiotics, Iranian and world industrial designers, automative design, design process, world industrial design, discussion, challenge room, theory of design, styles, sustainable design, basics, urban furniture, production, interview, and report. According to the results, the content type of articles are mostly dedicated to extensive, report, introduction, and translation; and as far as the subject is concerned, the articles are mostly about report and theory of design. Finally the evolution of articles is studied over 35 issues.