دوره و شماره: دوره 22، شماره 32، شهریور 1391، صفحه 1-117