دوره و شماره: دوره 22، شماره 32، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-117 

مقالۀ انگلیسی

13. History of Industrial Design in Iran’s Academia

صفحه 116-117

Mehdi Asl Fallah