دوره و شماره: دوره 28، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 76-1 

ترویجی

7. کاربرد هوش مصنوعی در طراحی صنعتی

صفحه 61-52

امیرمهدی صیفی؛ بهروز پورخورشیدی


ترجمه

8. معنای مبلمان

صفحه 66-62

محمدرحیم اقارب پرست