سفارشی سازی و رفتار استفاده کننده

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس ،دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر

چکیده

سفارشی ­سازی در محصولات، یکی از رویکرد­هایی است که استراتژیِ بسیاری از شرکت ­های بزرگ با هدف افزایش رضایت مشتری، محسوب می­ شود. سفارشی­ سازی به هر فرد این امکان را می­ دهد تا محصولات را مطابق با سلیقه و نیازهایش تغییر دهد. برای استفاده از محصولات سفارشی­ سازی، استفاده­ کننده باید تصمیمات متعددی را اتخاذ کند؛ که این امر اهمیت چگونگی اجرای سفارشی­ سازی را نشان می ­دهد. باید اذعان کرد که سفارشی­ سازی به هر نحوی نمی­ تواند به هدف مذکور منجر شود. شناختِ رفتار استفاده­کننده، یکی از مهم­ترین معیارهایی­ ست که در موفقیت سفارشی­ سازی دارای اهمیت بسیاری بوده و کمتر بدان توجه شده است. در ایـن مطالعـه، مقاله­ هایی در زمینه­ هـای فرهنگ، هویّت، دانشِ استفاده­ کننده، درک وی از سفارشی­ سازی و حساسیت مشتری به سفارشی ­سازی، به­ عنوان عواملی تأثیرگذار در محدودۀ رفتار استفاده­ کننده، مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. هـدف ایـن نوشـتار، ارائۀ شـناختی مختصـر از رفتار استفاده ­کننده و تأثیر آن در سفارشی ­سازیِ محصولات است. این بررسـی، بـا ایـن­ جمع ­بنـدی کـه شرکت­ها می­ توانند با درک بهتر رفتار استفاده ­کننده و شناخت بیشتر آن­ ها، استراتژی­ های مناسب­ تری با توجه به گروهِ هدف خود پیاده ­سازی کنند، بـه پایـان می رسـد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Customizatiom & User Behavior

نویسنده [English]

 • saba beizaei
University Of Art
چکیده [English]

Product customization approach is one of the strategies which many companies deploy to increase user satisfaction. Customization allows each user to change the products according to their needs and demands. In order to enjoy products or services via customization, one must make multiple choices that illustrate the importance of how the customization process must work. It should be acknowledged that customization might not always lead to the illustrated goal. Recognizing user behaviors is one of the most important criteria for customization success and little attention has been paid to it. In this article, Culture, identity, user knowledge, user's understanding of customization & customer customization sensitivity are considered as some of the factors which fall within the scope of user behavior. The purpose of this study is to provide a brief overview of user behavior and its impact on product customization. This study concludes that companies can implement better strategies according to their target group by a better understanding of user behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Customization
 • User behavior
 • Customer customization sensitivity
 • Alba, J. W., & Hutchinson, J. W. (2000). Knowledge calibration: What consumers know and what they think they know. Journal of Consumer Research, 27(2), 123−156.
 • Aryana, B. (2013). Exploring Design for Country- specific Customisation. Doctoral theses. NTNU.

 

 • Cass, A.O. (2001). Consumer self-monitoring, materialism and involvement in fashion clothing. Australasian Marketing Journal, 9(1), 46-60.
 • Cheema, A. & Kaikati, M.A. (2010). The effect of need for uniqueness on word of mouth. Journal of Marketing Research, 47(3), 553-563.

 

 • Coelho, P.S. & Henseler, J. (2012). Creating customer loyalty through service customization. European Journal of Marketing, 46(3/4), 331-356.

 

 • Cong, Li. & Sriram, K. (2013). I, Me, Mine or Us, We, Ours?: The Influence of Cultural Psychology on Web-Based Customization. Media Psychology, 16(3), 272-294.

 

 • Fels, A., Falk, B. & Schmitt, R. (2017). User-driven Customization and Customer Loyalty: A Survey. Procedia CIRP, 60, 410-415.

 

 • Fiore, A. M. (2008). The digital consumer: Valuable partner for product development and production. Clothing and Textiles Research Journal, 26 (2), 177-190.

 

 • Gilmore, J,H. & Pine, B.J.II (1998). The four faces of mass customization:Harvard Business Review. Journal of Product Innovation Management, 15(2), 191-193.

 

 • Guilabert, M. & Donthu, N. (2006). Mass customisation and consumer behaviour: the development of a scale to measure customer customisation sensitivity. Int. J. of Mass Customisation, 1(2/3), 166 - 175
 • Hart, C.W.L. (1995). Mass customization: conceptual underpinnings, opportunities and limits. International Journal of Service Industry Management, 6(2), 36–45.
 • Kaiser, U., Schreier, M. & Janiszewski, Ch. (2017). The Self-Expressive Customization of a Product Can Improve Your Performance. Journal of Marketing Research, 54(5), 816-831.
 • Kang, H. & Sundar, S. Sh. (2013). Depleted egos and affirmed selves: The two faces of customization. Computers in Human Behavior, 29(6), 2273–2280.

 

 • Kim, H.S. & Drolet, A. (2003). Choice and self-expression: a cultural analysis of variety-seeking. Journal of Personality and Social Psychology, 85(2), 373-382.
 • Kim, H.S. & Sherman, D.K. (2007). Express yourself: culture and the effect of self-expression on choice. Journal of Personality and Social Psychology, 92(1), 1-11.
 • Lee, S. & Sundar S.Sh. (2015). Cosmetic Customization of Mobile Phones: Cultural Antecedents, Psychological Correlates. Media Psychology, 18(1), 1-23.

 

 • Marathe, S. & Sundar, S. Sh. (2011). What drives customization? Control or identity?. Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings, 781-790.
 • Markus, H. R. & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98(2), 224–253.

 

 • Park, M. & Yoo, J. (2016). E-Mass customization: Effects of self-congruity and functional congruity on consumer responses. Social Behavior and Personality An International Journal, 44(8), 1379-1394.

 

 • Puligadda, S., Grewal, R., Rangaswamy, A. & Kardes, F.R. (2010). The role of idiosyncratic attribute evaluation in mass customization. Journal of Consumer Psychology, 20(3), 369-380.

 

 • Reed, A II., Forehand, M.R., Puntoni, S., & Warlop, L. (2012). Identity-based Consumer Behavior. International Journal of Research in Marketing, 29, 310−21.

 

 • Seo,S. & Lang,Ch. (2018). Psychological antecedents to customized apparel purchases. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 23(1), 66-81.
 • Sirgy, M. J., Grewal, D., & Mangleburg, T. (2000). Retail environment, self-congruity, and retail patronage: An integrative model and a research agenda. Journal of Business Research, 49(2), 127–138.

 

 • Sirgy, M. J., Johar, J. S., Samli, A. C., & Claiborne, C. B. (1991). Self-congruity versus functional congruity: Predictors of consumer behavior. Journal of the Academy of Marketing Science, 19(4), 363–375.

 

 • Triandis, H. C. (1989). The self and social behavior in differing cultural contexts. Psychological Review, 96(3), 506–520.
  • Ulrich, P. V., Anderson-Connell, L. J., & Wu, W. (2003). Consumer co-design of apparel for mass customization. Journal of Fashion Marketing and Management, 7(4), 398-412.

 

 • Walsh, S. P. & White, K. M. (2007). Me, my mobile, and I: The role of self and prototypical identity influences in the prediction of mobile phone behavior. Journal of Applied Social Psychology, 37(10), 2405–2434.
 • Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2–22.