دوره و شماره: دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-158 

مقاله

3. نوآورد

صفحه 6-19

آزاده رحیمیان


15. از تصور تا واقعیت

صفحه 118-150

فرزاد برخورداری


مقالۀ انگلیسی

16. Persian Design

صفحه 152-157

Mehdi A.Fallah