دوره و شماره: دوره 19، شماره 28، آذر 1388، صفحه 1-158 

مقاله

نوآورد

صفحه 6-19

آزاده رحیمیان


مقالۀ انگلیسی

Persian Design

صفحه 152-157

Mehdi A.Fallah