کلیدواژه‌ها = تفکر طراحی
طراحی مسئله محور و راه حل محور در روششناسی طراحی

دوره 27، شماره 37، فروردین 1396، صفحه 18-25

10.30480/dastavard.2017.529

ابراهیم باقری طالقانی؛ حسن علی پورمند


طراحانه اندیشیدن

دوره 26، شماره 35، آذر 1395، صفحه 42-45

10.30480/dastavard.2016.354

مهران هاشمی


خط فکر سونی در طراحی واکمن

دوره 22، شماره 31، خرداد 1391، صفحه 74-81

زهرا حیدریان جهرمی