نایک و تعهد به پایداری زیست محیطی در عمل

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

چکیده

هدف از این مقاله ترسیم گامهای رو به جلوی متعددی است که نایک در حوزهی پایداری برداشته است. این عملیات‌ها، فرایندهای تولید و یا فعالیتهای مدیریتی نیستند که مورد بررسی قرار میگیرند، بلکه برخی از شیوه هایی که نایک در تلاش برای کاهش اثرات منفی زیست محیطی و افزایش آگاهی درمورد مسئولیتهای پایداری خود اتخاذ نموده است، مورد توجه و بحث قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها