تعداد مقالات: 176

126. پست مدرنیسم در طراحی، با گذری اجمالی بر جایگاه آن در ایران

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 82-87

پردیس بهمنی


127. BODW هفته حرفه طراحی

دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 92-97

محمد رزاقی


130. Abstracts

دوره 26، شماره 34، بهار و تابستان 1395، صفحه 68-73


131. فرایند طراحی مبتنی بر استفاده گر

دوره 19، شماره 26، بهار و تابستان 1387، صفحه 72-83

محمدحسین نمایندگی


132. آشنایی با نقشۀ ذهن

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 88-95

آرمیتا سراج زاهدی


133. طراحی و مدلسازی یک سوپربایک الکتریکی

دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 98-107

احمد احمدالخراسانی


134. History of Industrial Design in Iran’s Academia

دوره 22، شماره 32، بهار و تابستان 1391، صفحه 116-117

Mehdi Asl Fallah


136. طراحی وفرهنگ مصرف کننده

دوره 19، شماره 26، بهار و تابستان 1387، صفحه 84-89

سارا کاکانژادی فرد


137. وسایل نقلیۀ هوشمند

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 96-109

حمید مهدویان؛ مرضیه بهزادی


138. پروژۀ ایران و کارگاه پینیک طراحی

دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 108-117

محمد رزاقی؛ نصیبه سلطانی


139. سمیوتیک

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 136-143

مهدی اصل فلاح


140. پژوهش،طراحی تعامل گرا وکودکان

دوره 19، شماره 26، بهار و تابستان 1387، صفحه 90-96

علی دهقان پور


141. طراحی محصول در آسیا و پیشرفت آن

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 110-117

هلن لای چینگ هو؛ سارا ابراهیمی


142. از تصور تا واقعیت

دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 118-150

فرزاد برخورداری


143. معمای معنا در طراحی، بررسی نقش زمینه در ایجاد آثار نوآورانۀ طراحی

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 144-151

علیرضا اژدری


144. تالار خط

دوره 19، شماره 26، بهار و تابستان 1387، صفحه 97-101


145. گزارش دومین همایش دستاوردهای طراحی صنعتی ایران

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 118-125

عسل براتی؛ نصیبه سلطانی


147. Persian Design

دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 152-157

Mehdi A.Fallah


149. طراحی مجدد قیچی با کاربرد عام به روش طراحی کاربر محور (UCD)

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 160-171

سارا ابراهیمی


150. هنر و صنعت طلا و جواهر

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 132-147

زری اکبری؛ زهرا مسلمیان؛ متینه حاجی کریمی