نویسنده = ���������� �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی اصول برندسازی دمنوش های گیاهی ایرانی

دوره 29، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-52

راضیه خرمی؛ حسن صادقی نائینی