نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد هوش مصنوعی در طراحی صنعتی

دوره 28، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-52

امیرمهدی صیفی؛ بهروز پورخورشیدی