نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. گزیده ای از آثار مسابقۀ یک روز طراحی "مجسمه های کاربردی شهری"

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 196-203

سینا خلخالی؛ نگار ملکی