طراحی پرگولای شهری با هدف ایجاد تغییر در الگوهای رفتاری گذر از خیابان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

مجروحین است که بخش بزرگی از این حوادث به هنگام گذر شهروندان از خیابان صورت می‌گیرد. در این تحقیق تلاش شد با توجه به رابطۀ دوسویۀ محیط شهری و رفتار شهروندان، الگوی رفتاری صحیح در گذر از خیابان طراحی شود. لذا با توجه به سابقۀ کهن پرگولا در ایجاد تشخُص به مسیرها و ایجاد ورودی بصری برای محیط، این سازه به‌عنوان هستۀ مرکزی در طراحی الگوی رفتاری قرار گرفت. این پژوهش در پنج مرحلۀ: 1. درک، 2. مشاهده، 3. تجسم، 4. ارزیابی و 5. اجرا صورت گرفته است که در این مسیر از روش‌های جمع‌آوری اطلاعات؛ شامل مطالعات کتابخانه‌ای، نظرسنجی و همچنین مشاهدۀ مستقیم و عکاسی از رفتار گذر عرضی از خیابان استفاده شده است. پرسش‌نامه در مرحلۀ اول از شهروندان قزوین دربارۀ پرگولاهای نصب‌شده در این شهر و در مرحلۀ دوم، پرسش‌نامه از شهروندان تهرانی جهت دریافت الگوی رفتاری رایج در گذر از خیابان، هر یک با جامعۀ آماری 35 نفر از شهروندان صورت گرفته است. نتایج حاصل، نشان‌دهندۀ تأثیر مثبت پرگولا در ایجاد رفتار صحیح در شهروندان به‌واسطۀ ایجاد فضای ایمن در حاشیۀ خیابان، تمایز بخشیدن به محل عبور از خیابان برای رانندگان به‌منظور ایمنی بیشتر، ایجاد جذابیت برای کودکان، احساس اطمینان در عابران در خصوص دیده شدن توسط رانندگان است و درنهایت اطلاعات حاصل از پژوهش، دست‌مایۀ طراحی پرگولای شهری قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing urban pergola for changing pedestrian behaviour in street crossing

نویسنده [English]

  • Amir Zakerani
چکیده [English]

According to global statistics, Iran has the highest fatalities from road accidents while a substantial portion of these occur among pedestrians and people crossing the street. To reduce the number of casualties, researchers have proposed various solutions categorized in three criteria: engineering solutions, regulations enforcement solutions, and educational and cultural ones. Behavior Setting Theory, on the other hand, considers the relationship between the environment physical structures and the corresponding patterns of behavior. As stated by this theory, to create the desirable pattern of
behavior, one must design the environment physical structures. Aiming to design an appropriate behavior of crossing the street, our attention is drawn on Behavior Setting Theory as well as urban pergolas. Pergolas, used in ancient times, served as a means of visual signs in the environment. Our study is based on three methods of data collection including library studies, a survey involving Qazvin citizens about Pergolas installed in that city, a questionnaire of Tehran citizens to collect the common behavioral pattern of crossing the street as well as direct observation and photography of people crossing the street. Finally, the data collected were employed in designing an urban pergola to be located in the sidewalks of boulevards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban pergola
  • Patterns of behavior
  • Street crossing