نویسنده = �������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. دیزاین انتقادی

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 178-187

روح الله مریخ پور؛ محمدرسول شکرانی