نویسنده = محبوبه مزارعی
تعداد مقالات: 4
مسکات و برندینگ آنتروپومورفیسم

دوره 26، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 32-39

10.30480/dastavard.2017.342

محبوبه مزارعی؛ محمد رزاقی


در بـاب سرقت علمی

دوره 26، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 50-51

محبوبه مزارعی؛ صادق کرایی


در بـاب کـــنکور نامتجانس‌ها

دوره 26، شماره 35، آذر 1395، صفحه 52-53

محبوبه مزارعی؛ صادق کرایی


در بـاب یـک بــام و دو هــوایی جــلسات دفــاعیه!

دوره 26، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 54-55

محبوبه مزارعی؛ صادق کرایی