نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش طراحی صنعتی مطالعۀ اثربخشی دروس ریاضی و فیزیک در برونداد فرایند آموزش طراحی صنعتی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 6-17]

ا

 • اشتراک‌گذاری محصولات سامانه های اشتراک گذاری:راهی برای مقابله با پدیدۀ طرد محصول [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 26-33]

ب

 • بین رشته ای مطالعۀ اثربخشی دروس ریاضی و فیزیک در برونداد فرایند آموزش طراحی صنعتی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 6-17]

پ

 • پایداری سامانه های اشتراک گذاری:راهی برای مقابله با پدیدۀ طرد محصول [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 26-33]
 • پدیدۀ طرد یا کهنگی محصول سامانه های اشتراک گذاری:راهی برای مقابله با پدیدۀ طرد محصول [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 26-33]

ت

 • تجربه کار کیفیت تجربی و درک زیبایی بوسیله کاربران، با هدف تعامل با محصولات [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 34-41]
 • تفکر طراحی طراحی مسئله محور و راه حل محور در روششناسی طراحی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 18-25]

ر

 • رو ششناسی طراحی طراحی مسئله محور و راه حل محور در روششناسی طراحی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 18-25]
 • ریاضی مطالعۀ اثربخشی دروس ریاضی و فیزیک در برونداد فرایند آموزش طراحی صنعتی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 6-17]

ز

 • زیبایی کیفیت تجربی و درک زیبایی بوسیله کاربران، با هدف تعامل با محصولات [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 34-41]
 • زیبایی شناسی کیفیت تجربی و درک زیبایی بوسیله کاربران، با هدف تعامل با محصولات [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 34-41]

ط

 • طراحی ایرانی طراحی ایرانی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 46-50]
 • طراحی تعاملی کیفیت تجربی و درک زیبایی بوسیله کاربران، با هدف تعامل با محصولات [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 34-41]
 • طراحی را ه حل محور طراحی مسئله محور و راه حل محور در روششناسی طراحی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 18-25]
 • طراحی مسئله محور طراحی مسئله محور و راه حل محور در روششناسی طراحی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 18-25]

ع

 • عملکرد کیفیت تجربی و درک زیبایی بوسیله کاربران، با هدف تعامل با محصولات [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 34-41]

ف

 • فرهنگ طراحی ایرانی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 46-50]
 • فیزیک مطالعۀ اثربخشی دروس ریاضی و فیزیک در برونداد فرایند آموزش طراحی صنعتی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 6-17]

م

 • محصول ایرانی طراحی ایرانی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 46-50]
 • مصرف‌گرایی سامانه های اشتراک گذاری:راهی برای مقابله با پدیدۀ طرد محصول [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 26-33]

ه

 • هویت طراحی ایرانی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 46-50]