نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایش قابلیت استفاده طراحی مجدد قیچی با کاربرد عام به روش طراحی کاربر محور (UCD) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 160-171]

ا

 • اثاثیۀ شهری رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری (خلاصه ای از کتاب رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری نوشتۀ دکتر سیدرضا مرتضایی) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 60-73]
 • ارگونومی ارگونومی و اصول طراحی ایستگاه اتوبوس [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 75-91]
 • اسطوره معمای معنا در طراحی، بررسی نقش زمینه در ایجاد آثار نوآورانۀ طراحی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 144-151]
 • اکتیویسم دیزاین انتقادی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 178-187]
 • انتقاد به وسیلۀ طراحی محصول دیزاین انتقادی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 178-187]
 • انتقاد در طراحی دیزاین انتقادی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 178-187]
 • ایستگاه اتوبوس ارگونومی و اصول طراحی ایستگاه اتوبوس [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 75-91]

پ

 • پیام سمیوتیک [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 136-143]

ت

 • تجربۀ برتر خرید تأثیر طرح عناصر فروشگاهی در شکل گیری هویت سازمانی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 188-195]
 • تخریبگرا یی رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری (خلاصه ای از کتاب رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری نوشتۀ دکتر سیدرضا مرتضایی) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 60-73]
 • توسعه توسعۀ شهری، طراحی کلاف آشفته [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 92-101]

چ

 • چادر مسافرتی طراحی چادر مسافرتی؛ متناسب با سبک زندگی ایرانیان و با رویکرد طراحی کاربر محور (UCD) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 152-159]

ر

 • رادیکال دیزاین دیزاین انتقادی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 178-187]
 • روان شناسی محیط زیباسازی کاربردی؛ شاه بیت محیط‌های پاسخگو [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 52-59]

ز

 • زمینه معمای معنا در طراحی، بررسی نقش زمینه در ایجاد آثار نوآورانۀ طراحی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 144-151]
 • زمینۀ استفاده طراحی مجدد قیچی با کاربرد عام به روش طراحی کاربر محور (UCD) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 160-171]
 • زیباسازی شهری زیباسازی کاربردی؛ شاه بیت محیط‌های پاسخگو [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 52-59]

س

 • سبک زندگی ایرانیان طراحی چادر مسافرتی؛ متناسب با سبک زندگی ایرانیان و با رویکرد طراحی کاربر محور (UCD) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 152-159]
 • سمانتیک سمیوتیک [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 136-143]
 • سمیوتیک سمیوتیک [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 136-143]
 • سیمای شهری رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری (خلاصه ای از کتاب رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری نوشتۀ دکتر سیدرضا مرتضایی) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 60-73]

ش

 • شهر توسعۀ شهری، طراحی کلاف آشفته [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 92-101]

ط

 • طراحی استفهام دیزاین انتقادی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 178-187]
 • طراحی انتقادی دیزاین انتقادی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 178-187]
 • طراحی سازگار با محیط زیست رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری (خلاصه ای از کتاب رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری نوشتۀ دکتر سیدرضا مرتضایی) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 60-73]
 • طراحی شهری زیباسازی کاربردی؛ شاه بیت محیط‌های پاسخگو [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 52-59]
 • طراحی صنعتی ارگونومی و اصول طراحی ایستگاه اتوبوس [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 75-91]
 • طراحی صنعتی سمیوتیک [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 136-143]
 • طراحی صنعتی معمای معنا در طراحی، بررسی نقش زمینه در ایجاد آثار نوآورانۀ طراحی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 144-151]
 • طراحی قیچی طراحی مجدد قیچی با کاربرد عام به روش طراحی کاربر محور (UCD) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 160-171]
 • طراحی کاربر محور طراحی چادر مسافرتی؛ متناسب با سبک زندگی ایرانیان و با رویکرد طراحی کاربر محور (UCD) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 152-159]
 • طراحی کاربر محور طراحی مجدد قیچی با کاربرد عام به روش طراحی کاربر محور (UCD) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 160-171]
 • طراحی محیط زیست رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری (خلاصه ای از کتاب رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری نوشتۀ دکتر سیدرضا مرتضایی) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 60-73]
 • طراحی مفهومی دیزاین انتقادی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 178-187]

ع

 • عناصر فروشگاهی تأثیر طرح عناصر فروشگاهی در شکل گیری هویت سازمانی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 188-195]
 • عوامل هویت ساز تأثیر طرح عناصر فروشگاهی در شکل گیری هویت سازمانی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 188-195]

ف

 • فرایند طراحی طراحی چادر مسافرتی؛ متناسب با سبک زندگی ایرانیان و با رویکرد طراحی کاربر محور (UCD) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 152-159]
 • فرهنگ توسعۀ شهری، طراحی کلاف آشفته [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 92-101]

م

 • مبلمان شهری رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری (خلاصه ای از کتاب رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری نوشتۀ دکتر سیدرضا مرتضایی) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 60-73]
 • مبلمان شهری ارگونومی و اصول طراحی ایستگاه اتوبوس [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 75-91]
 • معناشناسی معمای معنا در طراحی، بررسی نقش زمینه در ایجاد آثار نوآورانۀ طراحی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 144-151]
 • مهندسی کانسی طراحی مجدد قیچی با کاربرد عام به روش طراحی کاربر محور (UCD) [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 160-171]

ن

ه

 • هویت سازمانی تأثیر طرح عناصر فروشگاهی در شکل گیری هویت سازمانی [دوره 20، شماره 30، 1389، صفحه 188-195]