سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

هزینۀ مجموعۀ کامل گذشته (شمارۀ چهار تا سی و سه به استثناء یک یا دو شماره که نسخۀ چاپی آن‌ها موجود نیست) : یکصد و  سی هزار تومان 

شماره های ۳۴ و ۳۵ و ۳۶  هر عدد : شش هزار و پانصد تومان


️شماره کارت جهت واریز هزینه:
متعاقبا اعلام خواهد شد
 


کمترین زمان برای ارسال نشریه از لحظه ثبت سفارش،‌ هفت روز کاری می باشد. 


ثبت سفارش تنها زمانی نهایی خواهد بود که شمارۀ تماس، شمارۀ فیش واریزی و نشانی کامل درج شود. :phone: