نمایه نویسندگان

آ

ا

 • ابومعاش زاده، مینا اُتیسم از منظر تفکر طراحی [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 16-23]
 • احمدی، زهرا گستره نوآوری طراحی: مروری بر تاثیرات طراحی بر نوآوری شرکت های تولیدی [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 42-55]
 • اقدسی، زینب عملکرد بسته بندی در حوزه تجارت الکترونیک [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 24-30]
 • امیرعلایی، ندا طراحی خدمات و تجربۀ کاربری [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 42-46]

ب

پ

 • پورمند، حسن علی طراحی مسئله محور و راه حل محور در روششناسی طراحی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 18-25]

ت

 • تجاره، سارا سادات طراحی فضاهای درمانی در جهت تاثیرگذاری بر روند بهبود بیماران [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 6-15]

ح

 • حاتمی سعیدآبادی، مهدیه بررسی اهمیت سطوح مختلف طراحی احساس گرا در ایجاد ارتباط موثر با مصرف کننده [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 32-41]

خ

 • خداداده، یاسمن طراحی فضاهای درمانی در جهت تاثیرگذاری بر روند بهبود بیماران [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 6-15]

ر

 • رزاقی، محمد ژوژمانی بر ژوریهای دیزاین [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 4-5]
 • رزاقی، محمد سامانه های اشتراک گذاری:راهی برای مقابله با پدیدۀ طرد محصول [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 26-33]
 • رزاقی، محمد آموزش دیزاین؛ آمیبی که نبوده است [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 4-5]
 • رزاقی، محمد اُتیسم از منظر تفکر طراحی [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 16-23]
 • رستم پور، ندا اُتیسم از منظر تفکر طراحی [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 16-23]

س

 • سلیمانی، بهزاد کیفیت تجربی و درک زیبایی بوسیله کاربران، با هدف تعامل با محصولات [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 34-41]

ع

ف

 • فلاحتی، عاطفه سامانه های اشتراک گذاری:راهی برای مقابله با پدیدۀ طرد محصول [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 26-33]

ق

 • قاسمی، یلدا مطالعۀ اثربخشی دروس ریاضی و فیزیک در برونداد فرایند آموزش طراحی صنعتی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 6-17]

م

 • محب شاهدین، یلدا بررسی اهمیت سطوح مختلف طراحی احساس گرا در ایجاد ارتباط موثر با مصرف کننده [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 32-41]
 • محتشم امیری، سعیده بررسی اهمیت سطوح مختلف طراحی احساس گرا در ایجاد ارتباط موثر با مصرف کننده [دوره 27، شماره 38، 1396، صفحه 32-41]
 • محمدی، سحر مطالعۀ اثربخشی دروس ریاضی و فیزیک در برونداد فرایند آموزش طراحی صنعتی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 6-17]

ه

 • هاشمی، مهران طراحی ایرانی [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 46-50]
 • هایمن، زَ ک طراحی خدمات و تجربۀ کاربری [دوره 27، شماره 37، 1396، صفحه 42-46]