فرآیند طراحی و توسعه محصول در شهرهای الکترونیک

دوره 19، شماره 28، آذر 1388، صفحه 40-43

مجید دادگر؛ سیدهاشم مسدد


از طراحی تا ایده

دوره 19، شماره 26، تیر 1387، صفحه 32-41

احسان نادری


گزارش پروژۀ طراحی محصول التراسوند در مؤسسۀ تحقیق و توسعۀ متوتک

دوره 22، شماره 31، خرداد 1391، صفحه 39-45

حسن رضوان؛ امیرمسعود فریدی زاد؛ محمدرضا فریدی زاد


فرهنگ طراحی و طـراحی گــفتمانی

دوره 26، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 40-45

10.30480/dastavard.2017.343

اِتزیو مانزینی؛ ندا امیراعلایی


طراحانه اندیشیدن

دوره 26، شماره 35، آذر 1395، صفحه 42-45

10.30480/dastavard.2016.354

مهران هاشمی


طراحی خدمات و تجربۀ کاربری

دوره 27، شماره 37، فروردین 1396، صفحه 42-46

10.30480/dastavard.2017.532

توبی باتُرف؛ زَ ک هایمن؛ ندا امیرعلایی


حل مشکلات پیش از حل مسئله

دوره 19، شماره 28، آذر 1388، صفحه 44-51

نازنین محمدخانی


زیباسازی کاربردی؛ شاه بیت محیط‌های پاسخگو

دوره 20، شماره 30، خرداد 1389، صفحه 52-59

سیدرضا مرتضایی


طراحی ظرف غذا برای کودکان مبتلا به سرطان (‌بستری در بیمارستان محک)

دوره 24، شماره 33، شهریور 1393، صفحه 41-49

آزاده یوسفی؛ آزاده رحیمیان


بررسی منسوجات هوشمند وکاربرد آن در صنایع

دوره 19، شماره 26، تیر 1387، صفحه 42-47

فرهاد آل علی


داویــنچی، خـــیام و طراحی صنعتی

دوره 26، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 46-49

10.30480/dastavard.2017.344

مصطفی میرفندرسکی


رویکرد طراحی کاربرمحور (UCD) در طراحی و تحلیل کوله پشتی مدرسه

دوره 22، شماره 31، خرداد 1391، صفحه 46-51

محسن صفار دزفولی؛ سیدرضا مرتضایی؛ مهدیه امیری


طراحی ایرانی

دوره 27، شماره 37، فروردین 1396، صفحه 46-50

10.30480/dastavard.2017.533

مهران هاشمی