تعداد مقالات: 176

76. گزارش پروژۀ طراحی محصول التراسوند در مؤسسۀ تحقیق و توسعۀ متوتک

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 39-45

حسن رضوان؛ امیرمسعود فریدی زاد؛ محمدرضا فریدی زاد


77. فرهنگ طراحی و طـراحی گــفتمانی

دوره 26، شماره 36، پاییز و زمستان 1395، صفحه 40-45

10.30480/dastavard.2017.343

اِتزیو مانزینی؛ ندا امیراعلایی


78. طراحانه اندیشیدن

دوره 26، شماره 35، پاییز و زمستان 1395، صفحه 42-45

10.30480/dastavard.2016.354

مهران هاشمی


79. طراحی خدمات و تجربۀ کاربری

دوره 27، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 42-46

10.30480/dastavard.2017.532

توبی باتُرف؛ زَ ک هایمن؛ ندا امیرعلایی


81. حل مشکلات پیش از حل مسئله

دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 44-51

نازنین محمدخانی


82. طراحی پارچۀ مبلمان داخلی منزل با الهام از نقشمایه‌های سردر مسجد جامع اشترجان

دوره 22، شماره 32، بهار و تابستان 1391، صفحه 48-63

سید امیر رجایی باغسرخی


83. بررسی ویژگیهای طراحی روشنایی برای کمک به کودکان مبتلا به ترس از تاریکی

دوره 28، شماره 39، بهار و تابستان 1397، صفحه 48-57

10.30480/dastavard.2018.631

احد شاه حسینی؛ امین غریب زاده


84. زیباسازی کاربردی؛ شاه بیت محیط‌های پاسخگو

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 52-59

سیدرضا مرتضایی


85. طراحی ظرف غذا برای کودکان مبتلا به سرطان (‌بستری در بیمارستان محک)

دوره 24، شماره 33، بهار و تابستان 1393، صفحه 41-49

آزاده یوسفی؛ آزاده رحیمیان


86. بررسی منسوجات هوشمند وکاربرد آن در صنایع

دوره 19، شماره 26، بهار و تابستان 1387، صفحه 42-47

فرهاد آل علی


88. داویــنچی، خـــیام و طراحی صنعتی

دوره 26، شماره 36، پاییز و زمستان 1395، صفحه 46-49

10.30480/dastavard.2017.344

مصطفی میرفندرسکی


89. ظهور معنا؛ بررسی جنبه‌های محیط‌ زیستی، اجتماعی و معنوی طراحی محصول

دوره 26، شماره 35، پاییز و زمستان 1395، صفحه 46-51

10.30480/dastavard.2016.355

استوارت واکر؛ فاطمه عبدلغنی


90. رویکرد طراحی کاربرمحور (UCD) در طراحی و تحلیل کوله پشتی مدرسه

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 46-51

محسن صفار دزفولی؛ سیدرضا مرتضایی؛ مهدیه امیری


91. طراحی ایرانی

دوره 27، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 46-50

10.30480/dastavard.2017.533

مهران هاشمی


93. طراحی برای ایران

دوره 27، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 56-63

10.30480/dastavard.2017.567

حمید رضا عمارلو؛ بیژن آریانا


94. دیزاین به مثابه یک فرایند ارتباطی

دوره 28، شماره 39، بهار و تابستان 1397، صفحه 58-69

10.30480/dastavard.2018.632

مینا تفضلی


96. نوجوان ایرانی با زیوری ایرانی

دوره 22، شماره 32، بهار و تابستان 1391، صفحه 64-69

آزاده یوسفی؛ سارا خسروی


97. چوب پلاستها چه موادی هستند؟

دوره 19، شماره 26، بهار و تابستان 1387، صفحه 48-51

رضا گنجوی


98. در بـاب سرقت علمی

دوره 26، شماره 36، پاییز و زمستان 1395، صفحه 50-51

محبوبه مزارعی؛ صادق کرایی


99. «دســتاورد» از مـــنظر معاون محترم پژوهشی دانــشگاه هـــنر

دوره 26، شماره 34، بهار و تابستان 1395، صفحه 50-53

نسیم نقیب زاده