طراحی مسئله محور و راه حل محور در روششناسی طراحی

دوره 27، شماره 37، فروردین 1396، صفحه 18-25

10.30480/dastavard.2017.529

ابراهیم باقری طالقانی؛ حسن علی پورمند


نوآورد

دوره 20، شماره 30، خرداد 1389، صفحه 14-33

آزاده رحیمیان؛ پری‌ناز عبدی


لزوم وجود دروس فنی در رشتۀ طراحی صنعتی

دوره 24، شماره 33، شهریور 1393، صفحه 19-25

سعید مجیدی؛ علی نجفی زیارتی


زیبایی شناسی اشیای کاربردی دوران صفویه

دوره 22، شماره 32، شهریور 1391، صفحه 22-35

محمدهادی هندی


طراحی چهاربعدی یا بعد چهارم در طراحی

دوره 19، شماره 26، تیر 1387، صفحه 22-25

پویا باقری


تــأثیر ســینمای عــلمی‌تــخیلی بر طــراحی

دوره 26، شماره 35، آذر 1395، صفحه 24-31

10.30480/dastavard.2016.352

الهه شمس؛ تهمینه گدازگر؛ محمد رزاقی


سبک شناسی طراحی معاصر

دوره 19، شماره 28، آذر 1388، صفحه 28-39

مهدی اصل فلاح


بررسی انگیزۀ دانشجویان طراحی صنعتی در خرید پایان‌نامه

دوره 24، شماره 33، شهریور 1393، صفحه 26-31

نصیبه سلطانی رمضان زاده


افردنس و کور رنگی

دوره 29، شماره 42، آبان 1398، صفحه 28-35

10.30480/dastavard.2019.1088

محمد رزاقی؛ ابوالفضل آریان فر


مسکات و برندینگ آنتروپومورفیسم

دوره 26، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 32-39

10.30480/dastavard.2017.342

محبوبه مزارعی؛ محمد رزاقی


نایک و تعهد به پایداری زیست محیطی در عمل

دوره 22، شماره 31، خرداد 1391، صفحه 32-37

طیبه خارستانی


بررسی اهمیت سطوح مختلف طراحی احساس گرا در ایجاد ارتباط موثر با مصرف کننده

دوره 27، شماره 38، دی 1396، صفحه 32-41

10.30480/dastavard.2017.562

مهدیه حاتمی سعیدآبادی؛ یلدا محب شاهدین؛ سعیده محتشم امیری