تعداد مقالات: 176

26. به طراحی چو فکر آغاز کردی...

دوره 22، شماره 32، بهار و تابستان 1391، صفحه 4-5

مهدی اصل فلاح


27. زمان ارائه الگوهای نوینی...

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 4-5

مهدی اصل فلاح


28. طراحی مبلمان شهری ...

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 4-5

سیدرضا مرتضایی؛ مهدی اصل فلاح


29. ارزیابی شیوه های یادگیری مسئله مدار در آموزش خلاق طراحی محصول

دوره 19، شماره 26، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-11

سیدرضا مرتضایی


31. مبلمان هتل؛ مترجمان خاموش هویت فرهنگی کشور

دوره 26، شماره 35، پاییز و زمستان 1395، صفحه 6-13

10.30480/dastavard.2016.350

لیلا انسانیت؛ محمد رزاقی


32. آسیب‌شناسی سیستم مخازن جمع‌آوری ضایعات جامد در منطقۀ پنج شهر تهران

دوره 26، شماره 34، بهار و تابستان 1395، صفحه 6-15

10.30480/dastavard.2016.360

یاسمن خداداده؛ امیر فلامک حاجی‌حسینی


33. نوآورد

دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 6-19

آزاده رحیمیان


35. طراحی فضاهای درمانی در جهت تاثیرگذاری بر روند بهبود بیماران

دوره 27، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 6-15

10.30480/dastavard.2017.559

یاسمن خداداده؛ سارا سادات تجاره


36. مرور ادبیات موضوعی پژوهش: چالشها و راهکارها

دوره 28، شماره 39، بهار و تابستان 1397، صفحه 6-15

10.30480/dastavard.2018.627

محمد رزاقی


37. پایداری و شیوه‌های طراحی پایدار

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 6-25

ابراهیم باقری


38. داستان دستاورد

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 6-13

سید مسعود فرهنگ


39. فرازی بر تاریخ شفاهی طراحی صنعتی دانشگاهیِ در ایران

دوره 22، شماره 32، بهار و تابستان 1391، صفحه 7-21

مهدی اصل فلاح


40. طراحی ساعت رومیزی با رویکرد طراحی کاربر محور

دوره 24، شماره 33، بهار و تابستان 1393، صفحه 11-17

بهروز پورخورشیدی


41. برند وهویت محصولات

دوره 19، شماره 26، بهار و تابستان 1387، صفحه 12-21

احسان نادری؛ عزیز گسیلی


42. مروری بر طراحی میز و صندلی دانش آموزی

دوره 26، شماره 36، پاییز و زمستان 1395، صفحه 14-23

10.30480/dastavard.2017.340

محمد رحیم اقارب پرست؛ محمد رزاقی


43. بـررسی سبک رتـرو در طــراحی خــودرو

دوره 26، شماره 35، پاییز و زمستان 1395، صفحه 14-23

10.30480/dastavard.2016.351

آلما زنجانیان؛ یاسمن خداداده


45. اُتیسم از منظر تفکر طراحی

دوره 27، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 16-23

10.30480/dastavard.2017.560

ندا رستم پور؛ محمد رزاقی؛ مینا ابومعاش زاده


46. درآمدی بر طراحی مثبت

دوره 28، شماره 39، بهار و تابستان 1397، صفحه 16-24

10.30480/dastavard.2018.628

سمیه افراشته


47. طراحی مسئله محور و راه حل محور در روششناسی طراحی

دوره 27، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 18-25

10.30480/dastavard.2017.529

ابراهیم باقری طالقانی؛ حسن علی پورمند


49. نوآورد

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 14-33

آزاده رحیمیان؛ پری‌ناز عبدی


50. لزوم وجود دروس فنی در رشتۀ طراحی صنعتی

دوره 24، شماره 33، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-25

سعید مجیدی؛ علی نجفی زیارتی