کلیدواژه‌ها = رو ششناسی طراحی
طراحی مسئله محور و راه حل محور در روششناسی طراحی

دوره 27، شماره 37، فروردین 1396، صفحه 18-25

10.30480/dastavard.2017.529

ابراهیم باقری طالقانی؛ حسن علی پورمند