نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی احساس کاربر از طراحی جام و صراحی نوشیدنی سنتی ایران

دوره 29، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 51-42

بهاره تیموری؛ هدیه جهانگیری