نویسنده = �������������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. سامانه و کیوسکِ هوشمندِ شهریِ اشتراک گذاری پوشاک؛ مدلی برای احیاء و ارتقاء فرهنگ بخشش ایرانیان

دوره 29، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-6

نازنین سرانجام پور؛ محمد رزاقی؛ امیر شکیبامنش