نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مواد محور (ام.دی.دی) : روشی برای طراحی تجربیات مواد

دوره 29، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-62

صبا هرسینی